آرشیو مطالب 1398/page/4 | آی شونه - صفحه 4

موضوعات و روش‌های پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی و رابطه آنها: رویکردی انتقادی پارسای داخل کشور کارشنا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


موضوعات و روش‌های پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی و رابطه آنها: رویکردی انتقادی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: جامعه شناسی
پدیدآور: امیرحسین خان دیزجی استاد راهنما: محمدحسین پناهی استاد مشاور: محمد حریری اکبری
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم اجتماعی
چکیده
با توجه به افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد کشور, و تحقیقات پایان نامه ای این دانشجویان, بررسی روندهای حاکم بر موضوعات و روشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ضرورت یافته است. بدین سبب تحقیق حاضر به بررسی موضوعات و روش های مورد استفاده در پایان نامه های جامعه شناسی پرداخته است. برای این منظور در این تحقیق از دو چارچوب مفهومی استفاده شده است: از نظریه «سطوح واقعیت اجتماعی» جورج ریتزر برای طبقه بندی و بررسی موضوعات, و از نظریه «دانش و منافع بشری» هابرماس برای بررسی روش های به کار رفته در پایان نامه های جامعه شناسی. برای جمع آوری داده ها, از نمونه گیری غیراحتمالی استفاده شده که طی آن پایان نامه های کارشناسی ارشد دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب و کلیه این پایان نامه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر غلبه موضوعات ذهنی در هر دو دانشگاه نسبت به موضوعات عینی است. اما در خصوص خرد یا کلان بودن موضوعات, گرایش به موضوعات خرد در پایان نامه های دانشگاه علامه طباطبایی, و گرایش به موضوعات کلان در دانشگاه تهران مشهود است. در بخش روش ها, در پایان نامه های جامعه شناسی هر دو دانشگاه روش های تجربی- تحلیلی غلبه داشته و میزان استفاده از روش های انتقادی بسیار کم بوده است.


[ بازدید : 814 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد پارس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: علوم ورزشی
پدیدآور: هیمن مدرس گرجی استاد راهنما: رحیم رمضانی‌نژاد استاد مشاور: مرتضی رضایی صوفی استاد مشاور: مهرعلی همتی‌نژاد
دانشگاه گیلان
چکیده
هدف این تحقیق بررسی, وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده رشته تربیت بدنی کشور است. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق چک لیست محقق ساخته ای درباره ویژگی های کمی مقالات و پایان نامه ها بود. در تحقیق حاضر تمامی مقالات چاپ شده در سه نشریه پژوهش در علوم ورزشی, المپیک و حرکت از سال 1374 تا 1389 (1405 مقاله) و نیز تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ثبت شده در پنج دانشگاه تهران, شهید بهشتی, گیلان, تربیت مدرس و تربیت معلم تهران (مجموعاً 1560 پایان نامه از سال 1366 تا 1389) به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مقالات چاپ شده در نشریه‌ها از نظر متغیرهای سال, گرایش, نوع تحقیق, تعداد نویسندگان, وابستگی نویسنده نفر اول به دانشگاه‌ها و میزان همکاری محققان تربیت بدنی با محققان سایر رشته‌های دانشگاهی بررسی شد. پایان‌نامه‌های دوره ارشد رشته تربیت بدنی نیز بر اساس دانشگاه, سال دفاع, گرایش, نوع تحقیق و نیز جنسیت آزمودنی‌های مورد مطالعه بررسی شدند. داده ها به صورت توصیفی(درصد) و آزمون خی دو و در سطح معنی داری )0/05≥p ( تحلیل شدند. بررسی تمامی مقالات نشان داد که در سال 1388 بیشترین (288 مقاله) و در سال 1378 کمترین (9 مقاله) تعداد مقاله چاپ شده است. گرایش فیزیولوژی ورزشی با 40/6% بیشترین و گرایش بیومکانیک و فناوری ورزشی با 1/3% کمترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده بودند.تحقیقات آزمایشی و مروری به ترتیب با 7/50% و 8/3% بیشترین و کمترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده بودند. مقالات با تعداد نویسنده چهار نفر و بیشتر, بیشترین فراوانی را داشت. از سوی دیگر مقالات با یک نفر نویسنده کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. دانشگاه‌های تهران, گیلان و آزاد اسلامی به ترتیب با 21%, 10/9% و 9/4% رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.نویسندگان با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بیشترین فراوانی (2/65%) را داشتند و نویسندگان با رشته تحصیلی تربیت بدنی بیشترین فراوانی (85/3%) را داشتند.بررسی پایان نامه ها نشان داد که دانشگاه تهران بیشترین (41%) و دانشگاه شهید بهشتی کمترین (8/97%) پایان‌نامه‌های ثبت شده را داشتند.در سال‌های 1387, 1388 و 1389 به ترتیب با 192, 182 و 139 پایان‌نامه بیشترین تعداد پایان نامه ثبت شده بود.بیشترین پایان نامه (41/7%) در گرایش فیزیولوژی ورزشی و کمترین (3/1) در گرایش بیومکانیک و فناوری بود. پایان-نامه‌های توصیفی, آزمایشی و ترویجی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. صرف نظر از پایان‌نامه‌هایی که بر روی عوامل غیر انسانی مطالعه کرده بودند, از آزمودنی های مرد(51/67%) بیشتر از آزمودنی های زن(18/71%) استفاده شده است.


[ بازدید : 777 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی وتحلیل پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس میزان

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی وتحلیل پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس میزان انطباق با حیطه‌های رشته تکنولوژی آموزشی و اصول نگارش علمی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: هانیه مانده‌گاریان استاد راهنما: محمدرضا نیلی احمدآبادی استاد مشاور: محمدحسن امیرتیموری
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی بر اساس میزان انطباق با حیطه های تکنولوژی آموزشی و اصول نگارش علمی صورت گرفت. در این پژوهش که از نوع توصیفی بود کلیه پایان نامه های رشته تکنولوژی آموزشی که شامل 73 پایان نامه بود بررسی شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات محتوای هر پایان نامه بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از متن پایان نامه ها استخراج شد. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های پژوهش نشان داد:1- 94/47 درصد از پایان نامه ها با بیشتر از یک حیطه انطباق دارند. 70/13 درصد از پایان نامه های این رشته فقط با حیطه طراحی و کاربرد انطباق دارند. 37/1درصد پایان نامه ها فقط با حیطه مدیریت منطبق می باشد. و هیچ پایان نامه ای فقط با حیطه تولید انطباق ندارد.2- میزان انطباق پایان نامه ها با اهداف دروس روانشناسی تربیتی, مبانی نظری تکنولوژی آموزشی, طراحی آموزشی, برنامه های کامپیوتری آموزشی در حد متوسط و با اهدف دروس تهیه برنامه های آموزشی و طراحی مراکز یادگیری و سمینار آموزشی در حد کم می باشد. بطورکلی پایان نامه های مورد بررسی با اهداف سر فصل دروس تخصصی کارشناسی ارشد انطباقی در حد متوسط دارند.3- میزان انطباق عنوان, طرح تحقیق, روش پژوهش, تجزیه و تحلیل, بحث و نتیجه گیری, منابع و پیوست پایان نامه ها بااصول نگارش علمی در حد بالا می باشد . میزان انطباق چکیده و ادبیات و پیشینه پژوهش با اصول نگارش در حد متوسط می باشد. بطورکلی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی انطباق بالایی با اصول نگارش علمی دارند و مطلوب می باشند.


[ بازدید : 808 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

شناسایی عوامل مؤثر بر تدوین پایان‌نامه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد؛ مطا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


شناسایی عوامل مؤثر بر تدوین پایان‌نامه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد؛ مطالعه موردی: دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: شراره ایل‌بیگی‌کرد استاد راهنما: محمدصادق بیجندی
دانشگاه علم و فرهنگ تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش, شناسایی عوامل مؤثر بر تدوین پایان‌نامه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانش‌‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد یک پژوهش آمیخته ( کیفی- کمی) از نوع اکتشافی به‌ شمار می‌رود. جامعه مورد مطالعه اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ هستند. پژوهش در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 انجام گرفته است. در بخش کیفی ابزار گرد‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته, روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری تا اشباع نظری داده‌ها ادامه پیدا کرده است. حجم نمونه در این بخش شامل 4 عضو هیئت علمی و 3 دانش‌آموخته بوده و روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط دو تن از صاحب نظران تأیید شده‌ است. در بخش کمی به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای یافته‌ها و مؤلفه‌های بخش کیفی استفاده شده است. روش نمونه‌گیری در مورد اعضای هیئت علمی تمام‌شماری و در مورد دانش‌آموختگان روش نمونه‌گیری در دسترس بر مبنای جدول مورگان بوده است. حجم نمونه در این بخش شامل 22 عضو هیئت علمی و 120 دانش‌آموخته بدست آمده است. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی با نرم‌افزارSPSS نسخه 20 و از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است.یافته‌های مصاحبه در بخش کیفی منجر به استخراج 5 مؤلفه اصلی شامل اهمیت پایان‌نامه‌نویسی, نقش دانشگاه, نقش دانشجو, نقش استاد راهنما و ارزیابی پایان‌نامه‌ها گردیده که این مؤلفه‌‌ها در بخش کمی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. یافته‌های بخش کمی نشان داده که اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان مؤلفه‌های مطرح شده را از متوسط به بالا ارزیابی کرده‌اند. در این میان نقش دانشگاه, نقش دانشجو و اهمیت پایان‌نامه‌نویسی دارای میانگین بالاتری بوده‌اند. پژوهشگر بر مبنای سه فرآیند ساختی - سازمانی, یاددهی - یادگیری و پشتیبانی- برقراری امور که در تدوین پایان‌نامه مؤثرند, دریافت که از بین مؤلفه‌های مستخرج از ادبیات پژوهش و یافته‌های بخش کمی و کیفی, 3 مؤلفه نقش دانشگاه, نقش دانشجو و اهمیت پایان‌نامه‌نویسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و به 2 مؤلفه دیگر یعنی نقش استاد راهنما (سرپرستی پایان‌نامه) و نقش ارزیابی (جلسه دفاع) علیرغم اهمیت بسیار زیادی که دارند در این دانشکده توجه کمتری می‌شود. بنابر‌ این پیشنهاد می‌شود که این دانشگاه وظایف خود را در تقویت بنیه علمی دانشجویان از طریق ارائه آموزش‌های لازم در خصوص فرآیندهای پژوهشی, روش‌های تحقیق و آمار, آموزش مبانی نظری و تعاملات علمی و پژوهشی با سایر مراکز دانشگاهی بهتر ایفا نماید و همچنین دانشجویان نیز در جهت رفع نقاط ضعف خود و تقویت پیشینه علمی خود تلاش لازم را مبذول دارند و با درک درستی از اهمیت پایان‌نامه‌نویسی در انجام این مهم گام بردارند. لذا در این دانشگاه فرآیندهای یاددهی - یادگیری نیاز به توجه بیشتری دارد.


[ بازدید : 710 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی میزان استفاده و اعتبارسنجی منابع وبی در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد پارس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی میزان استفاده و اعتبارسنجی منابع وبی در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1387
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: سارا شمس آرا استاد راهنما: رحمت‌الله فتاحی استاد مشاور: محمدرضا داورپناه
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی میزان استفاده و اعتبار منابع وبی در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد, در چهار حوزه علوم, علوم انسانی, کشاورزی و مهندسی پرداخته است.جامعه آماری پژوهش را پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1385-1381 تشکیل می دهد. تعداد 313 پایان نامه از مجموع 1738 مورد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای یا سهمیه ای و تصادفی منظم انتخاب شد. یافته ها حاکی از آن است که بطور کلی میزان استفاده از منابع وبی در پایان نامه های چهار حوزه تحصیلی 33/1% می باشد. و میانگین نمره اعتبار سنجی در چهار حوزه تحصیلی (288/9) بوده است. بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد حوزه های علوم انسانی و علوم پایه مربوط به مقالات بوده و در حوزه های تحصیلی کشاورزی و مهندسی بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد مربوط به سایر منابع (وب سایتهای دانشگاهی, خبری, گزارش گردهمایی ها و...) می باشد. روند استناد دهی به منابع وبی در طول پنج سال مورد مطالعه, به استثنای حوزه علوم انسانی , صعودی نبوده و یک روند تقریبا ثابتی را طی می کند و در همه حوزه های تحصیلی منابع وبی خارجی بیشترین درصد استناد دهی را به خود اختصاص می دهند. استناددهی به منابع وبی داخلی در مقام دوم قرار دارد. در همه حوزه های تحصیلی نسبت استناددهی به منابع چاپی در برابر استناددهی به منابع وبی 98 به 2 می باشد.


[ بازدید : 768 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سال‌های 1380-1387
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: الهام موحدپور استاد راهنما: علی جلالی دیزجی استاد مشاور: زهرا موسوی‌زاده
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387, و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است, تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد, و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری), میانگین استناد هر پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 62/9 و در مقطع دکتری 126/1 استناد بوده است. کتاب ها, مجلات, پایان نامه ها و منابع الکترونیک در هر دو مقطع به ترتیب بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. در مقطع کارشناسی ارشد زبان فارسی, و در مقطع دکتری زبان انگلیسی به عنوان زبان غالب استنادها شناخته شده اند. از نظر محل انتشار در هر دو مقطع, ایران, امریکا, و انگلیس به ترتیب بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. از نظر تاریخ انتشار, در مقطع کارشناسی ارشد, دوره زمانی مابین سال های 1380-1384 (2001-2005), و در مقطع دکتری, دوره زمانی مابین سال های 1375-1379 (1996-2000), بیشترین استناد را به خود اختصاص داده است. از نظر تألیف یا ترجمه بودن منابع مورداستناد, در مقطع کارشناسی ارشد منابع ترجمه ای, و در مقطع دکتری منابع تألیفی بیشترین استنادها را دارا هستند. از نظر الگوی نویسندگی, مقالات دارای یک نویسنده, دو نویسنده, و سپس سه نویسنده به ترتیب بیشترین استنادها را در هر دو مقطع به خود اختصاص داده اند. علی دلاور و آلبرت باندورا به عنوان پراستنادترین نویسندگان فارسی و لاتین بین رشته ای در هر دو مقطع شناخته شده اند. میانگین نیم عمر کل منابع مورداستناد در مقطع کارشناسی ارشد 8/10, و در مقطع دکتری 10/3 سال بوده است. بر اساس قانون بردفورد در مقطع کارشناسی ارشد 11 عنوان مجله, و در مقطع دکتری 5 عنوان مجله به عنوان مجلات هسته معرفی شده اند. فهرستی از منابع و مولفان پراستناد در هر رشته هم ارائه گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش یافته های پژوهش های مشابه در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی را تآیید کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای مجموعه سازی مورد استفاده دست اندرکاران کتابخانه دانشکده مورد پژوهش قرار گیرد.


[ بازدید : 749 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1384-1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران و مقایسه آن با اولویت‌های پژوهشی سال 1389- 1390

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390

موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی

پدیدآور: علی شرفی استاد راهنما: علی جلالی دیزجی استاد مشاور: مهدی علیپور حافظی

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه بین موضوعات پایان نامه ها و اولویت های پژوهشی می باشد. این پژوهش کاربردی و از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایشات موضوعی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال 1384-1388 در ده دانشگاه دولتی ایران و 74 اولویت پژوهشی سازمان های مختلف در سال های 1389 و 1390 می باشد در این پژوهش برای تفکیک پایان نامه ها از نظر موضوعی, یک طرح موضوعی شامل 12 گروه موضوعی کلی و 17 موضوع فرعی بر مبنای نظام موضوعی ISTA و LISTA تنظیم شده است. پایان نامه ها از لحاظ روش پژوهش نیز در 10 نوع روش پژوهشی تفکیک شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از فیش برداری بر مبنای فهرست کنترل انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL و SPSS و با استفاده از روش های آماری, برآورد همبستگی بین درصد موضوعات و آزمون مجذور کای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که موضوع کتابداری 21/92 درصد از کل پایان نامه ها, موضوع بازیابی اطلاعات 20/89 درصد از پایان نامه ها, موضوع کتابسنجی 14/04 درصد از پایان نامه ها, موضوع موتور های جستجو 11/30 درصد از پایان نامه ها, موضوع منابع چاپی و الکترونیکی 6/51 درصد از پایان نامه ها, موضوع صنعت اطلاعات و فهرستنویسی به طور مشترک هرکدام 5/82 درصد از پایان نامه ها, موضوع مدیریت اطلاعات 14/5 درصد از پایان نامه ها, موضوعات متفرقه 4/11 درصد از پایان نامه ها, موضوع نشر الکترونیک 3/08 درصد از پایان نامه ها, و موضوع ارتباطات علمی 1/37 درصد از کل جامعه آماری پایان نامه ها را شامل می شوند و در موضوع رده بندی هیچ عنوانی یافت نشده است. براساس یافته ها 42/81 درصد از کل پایان نامه ها از روش پژوهش پیمایشی, 13/01 درصد از روش پژوهش تحلیل محتوا, 11/30 درصد از روش پژوهش تحلیل استنادی, 8/22 درصد از روش پژوهش پیمایش توصیفی, 6/51 درصد از روش پژوهش کتابخانه ای, 4/45 درصد از روش پژوهش پیمایش مقایسه ای, 4/11 درصد از روش پژوهش پیمایش تحلیلی, 3/77 درصد از روش پژوهش پیمایش ارزشیابی, 2/40 از روش پژوهش توصیفی, 05/2 درصد از روش پژوهش توصیفی تحلیلی, 0/68 درصد ازروش پژوهش تجربی و 0/68 درصد از پایان نامه ها از روش پژوهش طراحی سیستم استفاده کرده اند. همچنین در مجموع 24/32 درصد از اولویت های پژوهشی مربوط به موضوع صنعت اطلاعات, 16/22 درصد مربوط به موضوع نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات, 13/51 درصد مربوط به موضوع کتابخانه های عمومی, 10/81 درصد مربوط به موضوع خدمات مرجع, 9/46 درصد مربوط به موضوع مدیریت اطلاعات, 6/76 درصد مربوط به موضوع وب سنجی,6/76 درصد مربوط به موضوع تحقیق در کتابداری, 4/05 درصد مربوط به موضوع فهرستنویسی, 4/05 درصد مربوط به موضوع شرح وظایف کتابداران, 4/05 درصد مربوط به موضوع منابع چاپی و الکترونیکی بوده است.[ بازدید : 702 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

کتاب‌شناسی توصیفی و انتقادی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


کتاب‌شناسی توصیفی و انتقادی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: عبدالامیر عمیرات استاد راهنما: منوچهر تشکری استاد مشاور: نصرالله امامی
دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
در این پایان‌نامه, کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های معرّفی شده پس از گردآوری, در سه فصل, بررسی و توصیف شده‌اند. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش, نشان می‌دهد که در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد به خاقانی و شـعر او توجّهی بیشتر نشان داده شـده ‌و از سـوی دیگر, شارحان و گزیده‌پردازان, اغلب به گزینش و شرح اشعار تکراری و مشابه روی‌ آورده‌ و محققّان نیز کمتر به نقد نو و ساختاری نظر داشته‌اند. همچنین به سبب توجّه فراوان آنان به قصاید خاقانی, از اشعار دیگر وی مانند ترجیعات, غزلیّات, قطعات, اشعار عربی و نیز منشآت و مثنوی ختم‌الغرایب (تحفه‌العراقین) غافل مانده‌اند و در عین حال, عرضه‌ی پژوهش‌های موازی و تکراری, به ویژه, گزینش و شرح اشعار در بسیاری از گزیده‌ها و شروح و نیز کمبود تحلیل‌های دقیق جنبه‌های هنری و علمی اشعار شاعر, جز در مـواردی انگشت‌شمار‌, از مهم‌ترین و جـدّی-ترین آسیب‌هـای آثـار خاقانی‌شنـاسی است؛ البتّـه, وضـع پایان‌نامه‌های بررسی شده به مراتب نابه‌سامان‌تر از کتاب‌ها است؛ زیرا در این عرصه نیز بارزترین آسیب, انجام دادن پژوهش‌های تکراری است. این پژوهش برآن‌ است تا کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی را به گونه‌ای کوتاه و بایسته, توصیف و تحلیل کند و جنبه‌های مثبت و منفی آن‌ها را برای پژوهشگران این عرصه, آشکار سازد.


[ بازدید : 734 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران پارسای دا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389

موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی

پدیدآور: کلثوم دهقانی استاد راهنما: محسن نوکاریزی استاد مشاور: مریم اخوتی

دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا, به بررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان پرداخته است. هدف پژوهش, بررسی میزان همخوانیی چکیده پایان‌نامه‌های مندرج در «پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران» با توصیفگرهای اختصاص‌یافته توسط نمایه‌سازان به این پایان‌نامه‌ها بود. جامعه پژوهش, شامل کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از سال 1368 تا پایان سال 1385 در چهار حوزه موضوعی علوم‌انسانی, علوم‌پایه, فنی و مهندسی و کشاورزی بود. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. اطلاعات از طریق سیاهه‌وارسی و با نمونه‌ای شامل 400 چکیده (از هر حوزه موضوعی 100 چکیده) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که بین تعداد گروه‌های کلیدواژه‌ای چکیده پایان‌نامه‌ها و میزان همخوانی آن-ها با توصیفگرهای نمایه‌سازان رابطه معناداری وجود داشت. هم‌چنین رابطه معناداری بین تعدادی چکیده و تعداد توصیفگرهای اختصاص‌یافته توسط نمایه‌سازان وجود داشت. از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تفاوت معناداری بین میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در حوزه‌های موضوعی مختلف وجود داشت. بین میزان همخوانی (کامل و نسبی و کامل و نسبی )ی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در دوره‌های زمانی مختلف نیز تفاوت معناداری وجود داشت و به دلایلی چون دقت بیش‌تر پژوهشگران در نگارش چکیده‌ها و بار اطلاعاتی افزون‌تر چکیده‌ها, با گذشت زمان میزان وابستگی بهی چکیده افزایش یافته بود. بین میزان بازیابی با استفاده ازی (دارای همخوانی نسبی) چکیده و میزان بازیابی با توصیفگرهای (دارای همخوانی نسبی) نمایه‌سازان تفاوت معناداری وجود داشت. بازیابی بیش‌تر از طریق توصیفگرها در مقایسه بای چکیده, اثر بخشی طرح‌هایی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگرهای هم‌موضوع در این پایگاه شکل گرفته بود. بین میانگینی چکیده در حوزه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داشت. 51/95 درصد توصیفگرهای نمایه‌سازان رای چکیده تشکیل می‌داد. توصیفگرهای تک‌واژه (با 49/74 درصد) و ترکیب‌واژه (با 50/26 درصد) تقریباً به گونه‌ای مساوی در جامعه توزیع شده بودند. تعداد توصیفگرهای مفرد (93/2 درصد) در مقایسه با توصیفگرهای جمع به کار رفته در پایگاه یاد شده بسیار بیش‌تر بود. به طور کلی, 20/2 درصد انسجام بین نمایه‌سازان و متخصصان موضوعی وجود داشت و میزان انسجام در حوزه علوم‌انسانی (30/4 درصد) بیش از سایر حوزه‌های مورد بررسی بود. این نتیجه نمایانگر آن بود که در پژوهشگاه برای بهبود نمایه‌سازی مدارک در حوزه‌های موضوعی مختلف باید افزون بر کتابداران از متخصصان موضوعی هر حوزه کمک گرفته شود.[ بازدید : 775 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیقات و مشاوره بازاریابی

دوشنبه 17 تير 1398
13:20
بک لینک 09125879258


تحقیقات و مشاوره بازاریابی

بازار ایران تا حد زیادی تبدیل به یك بازار رقابتی شده است و در این میدان تقریباً هیچ بازیگری تنها و بدون رقیب نیست .در این فضا ،‌توجه جدی به بازاریابی برای تمام شركتها یك امر ضروریست و كسانیكه در این مورد غفلت كنند بسرعت میدان را بنفع رقبا از دست خواهند داد .از آنجائیكه امروزه مدیران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و تخصص بازاریابی در بكار بستن این شیوه ها را بیش از گذشته احساس می کنند استفاده از خدمات یك مشاور بازاریابی كاملاً بدیهی بنظر می رسد.


[ بازدید : 804 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آی شونه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عطر مردانه اورجینال انجام پروژه متلب نمای چوبی چوب نما مشاور گروپ لیزر فوتونا بلیط هواپیما تهران بندرعباس اسپیس تعمیرات تخصصی آیفون درمان قطعی خروپف اسپیس فریم اجاره اسپیس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]