بررسی کاربرد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه‌ه

چهارشنبه 26 تير 1398
15:27
بک لینک 09125879258


بررسی کاربرد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه‌های شهر اصفهان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: فهیمه انتشاری نجف آبادی استاد راهنما: مظفر چشمه سهرابی استاد مشاور: ابراهیم افشار
دانشگاه اصفهان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 26 نفر از مدیران, معاونان در کتابخانه های شهر اصفهان و 54 عدد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع رسانی انجام شده برای کتابخانه های شهر اصفهان بود. روش: به دلیل کوچک بودن حجم جامعه , از روش سرشماری بهره جویی شد و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز, محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها: یافته ها در 12 مقوله معرفی شده. مقوله‌ی کاربرد به عنوان مقوله‌ی اصلی در نظر گرفته شد. مقولات دیگر این پژوهش شامل: شناخت, سیستم اطلاع رسانی و ارتباطی, مدیریتی, ساختار و محتوای پایان نامه, حقوقی, سازمانی, فرهنگی و پشتیبانی بود که هر کدام به نحوی بر کاربرد پایان نامه ها در کتابخانه تأثیر گذار بودند. اولویت های پژوهشی شناسایی شده در این پژوهش نیز به عنوان یکی از گزینه های موثر در کاربرد یافته های پایان نامه ها مطرح شد. این مقولات, موانع و راهکارهای موثر بر کاربرد پایان نامه ها را معرفی می کرد. ارتباط این مقولات به صورت با واسطه, بدون واسطه و ترکیبی بود.نتایج: نتایج حاکی از عدم استفاده از پیشنهادات و نتایج پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان بود. مدیران این کتابخانه ها عواملی چون ضعف سیستم اطلاع رسانی و ارتباطی, ضعف مدیریتی, مسائل و مشکلات حقوقی, فرهنگی, مالی و پشتیبانی, سازمانی, ضعف تخصصی اساتید کتابداری و مشکلات مربوط به ساختار و محتوای پایان نامه را به عنوان موانع اصلی کاربرد نتایج پایان نامه ها معرفی کردند.


[ بازدید : 37 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ارزیابی کیفیت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم پارسای داخل کشور کارشن

چهارشنبه 26 تير 1398
15:27
بک لینک 09125879258


ارزیابی کیفیت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: سکینه رحیمی استاد راهنما: عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد مشاور: یزدان منصوریان
دانشگاه تربیت معلم - تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
زمینه: پایان نامه های دانشگاهی از دو بعد, قابل توجه و بررسی هستند: محتوا و ساختار.پژوهش‌ها باید به روش علمی انجام شده, و نتایج حاصله, با رعایت اصول نگارش علمی گزارش شود.هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم در سال‌های 89-80 صورت گرفت.روش: پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. تعداد 57 پایان نامه به روش سرشماری طی دوره ده ساله (89-80) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای که حاوی 96 سوال مربوط به هفده شاخص شناسایی شده در پایان نامه بود جمع‌آوری شد. هفده شاخص شناسایی شده در هفت بخش شامل مدخل, کلیات, ادبیات, روش, یافته‌ها, نتیجه‌گیری و منابع خلاصه شد. گردآوریداده‌ها به روش مشاهده و به صورت اسنادی انجام و بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه بندی و نمره‌گذاری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی از قبیل فراوانی, درصد, درصد تراکمی, میانگین و انحراف استاندارد, صورت گرفت.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین کل بخش‌های هفت‌گانه در پایان نامه های مورد بررسی, 0/51±3/33 می‌باشد که بر اساس پیوستار پنج درجه ای مطلوبیت در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بخش‌های مدخل (0/50±3/78), یافته‌ها (0/54±4/22) و منابع (0/51±3/74) در وضعیت مطلوب و بخش-های کلیات (0/71±3/07) ادبیات (0/54±3/08), روش (0/49±3/38), نتیجه‌گیری (0/74238±3/19) در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد پایان نامه‌ها در وضعیتنسبتاً مطلوب قرار دارند. برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق, ارائه دروسی مبنی بر اصول نگارش علمی و پایان نامه نویسی, ارزیابی مرتب پایان نامه‌ها و تدوین دستورالعملی که بخش‌های مختلف پایان نامه را تشریح نماید, می‌تواند در ارتقاء کیفیت پایان نامه‌ها تأثیرگذار باشد.


[ بازدید : 27 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان‌نامه در دانشجویان کارشناس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:27
بک لینک 09125879258


بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان‌نامه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر90-91
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: سمیه شیخی استاد راهنما: فرزانه میکائیلی منیع استاد راهنما: علی عیسی‌زادگان
دانشگاه ارومیه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
هدف پژوهش در این بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی, خودکارآمدی و اضطراب با اهمال کاری پایان نامه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر است. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است, جامعه آماری, کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بابلسر بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد217 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها, پرسش نامه سیاهه اهمال کاری پایان نامه, پرسش نامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی, پرسش نامه سیاهه ارزیابی خودکارآمدی پایان نامه, پرسش نامه فرم خودگزارش دهی اضطراب پایان نامه بوده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون و برای بررسی سوال پژوهش از آمار استنباطی, رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است.بررسی نتایج و یافته های تحقیق نشان داد بین ابعاد کمال گرایی خودمدار با اهمال کاری پایان نامه ضریب همبستگی منفی و ضعیف(0/201-) وجود داشته و در سطح اطمینان 99درصد معنادار بوده است, بین کمال گرایی جامعه مدار با اهمال کاری پایان نامه ضریب همبستگی مثبت(0/42) وجود داشته و در سطح اطمینان 99درصد معنادار بوده است, بین خودکارآمدی و اهمال کاری پایان نامه رابطه منفی و معنادار (0/01>P و 0/64- =r) وجود داشته است, همچنین بین اضطراب با اهمال کاری پایان نامه در دانشجویان رابطه معنادار و قوی(0/01>P و 0/703=r) وجود داشته است.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کمال گرایی, خودکارآمدی و اضطراب در مجموع66 درصد واریانس متغیر اهمال کاری را تبیین کرده اند.


[ بازدید : 34 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

مشکلات نوشتاری در پیشنهادیه پایان نامه‌های دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی پارسای

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


مشکلات نوشتاری در پیشنهادیه پایان نامه‌های دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: بیتا کیوانداریان استاد راهنما: کتایون افضلی
دانشگاه شیخ بهایی, دانشکده زبان‌های خارجی
چکیده
اگرچه دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی واحدهای درسی مختلفی را در باب نوشتار در دانشگاه می گذرانند و از آنها انتظار می رود که نظرات خود را بدرستی در اشکال مختلف نوشتار ارایه دهند, اما متون آنها با متون استاندارد آکادمیک متفاوت است. در حقیقت, انواع مشکلات نوشتاری حتی در پیشنهادیه پایان نامه های دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی هم قابل مشاهده است. با در نظر گرفتن مشکلات دانشجویان کارشناسی ارشد در نوشتار, هدف مطالعه ی حاضر تعیین انواع و میزان فراوانی مشکلات مختلفی که دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در نوشتن پیشنهادیه پایان نامه ی خود با آن مواجه شده اند می باشد. بعلاوه, دیدگاهها و نظرات یادگیرنده ها درمورد مشکلاتشان در نوشتن پیشنهادیه پایان نامه با مشکلات واقعی که در پیشنهادیه آنها مشاهده شده بود مقایسه شد. بدین منظور, 32 پیشنهادیه پایان نامه که توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان, ایران, نوشته شده بود به دقت بررسی شد به این منظور که انواع مختلف مشکلات مشخص و دسته بندی شوند. همچنین به منظور مقایسه نتایج مشکلات نوشتار دانشجویان با عقاید آنها در مورد مشکلاتشان , شرکت کنندگان در تحقیق پرسشنامه ای از طریق آدرس ایمیل خود دریافت نمودند که سوالات نیمه تشریحی آن بطور کلی توسط چون یه (2009) ارایه شده بود. متعاقباَ, پاسخ های آنان مطابق با نظریه دورنیه (2003) که درباره تحلیل کیفی داده ها طراحی شده است تحلیل شد و سپس با مشکلات واقعی آنها قیاس شد. یافته ها نشان داد که مشکلات گفتمانی بالاترین میزان فراوانی را داشتند و پس از آن مشکلات زبانی (گرامری) و مشکلات مربوط به رعایت نکردن اصول ای پی ای بودند. تحلیل پرسشنامه ها نیز نشان داد که دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد اکثراَ دیدگاه منفی نسبت به نوشتن پیشنهادیه داشته و معتقد بودند که مشکلات گفتمانی بیشترین فراوانی را داشته است. بنابراین, تا حد زیادی نظرات آنها با مشکلات واقعی آنها در پیشنهادیه ها مطابقت داشت. درپایان, نتایج این مطالعه تعدادی کاربردهای آموزشی برای معلمان و یادگیرندگان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی و تدوین کنندگان مطالب درسی ارائه کرد.


[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

بررسی تطبیقی ویژگی‌های واژگانی-دستوری و عملکردهای زبانی بخش اهداف تحقیق در پایان‌نامه‌های رشته آموز

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی تطبیقی ویژگی‌های واژگانی-دستوری و عملکردهای زبانی بخش اهداف تحقیق در پایان‌نامه‌های رشته آموزش زبان انگلیسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: ادبیات انگلیسی
استاد راهنما: حمید علامی استاد مشاور: علی‌محمد فضیلت‌فر
دانشگاه یزد, پردیس علوم انسانی و اجتماعی - گروه زبان و ادبیات فارسی
چکیده
نگارش پایان نامه همواره برای دانشجویانی که به پایان دوره کارشناسی ارشد می رسند, امری دشوار به شمار می رود و با چالش نگارش به یک سبک و شکل جدید مواجه هستند. علاوه بر این, این مسئله ثابت شده است که فصول ابتدایی پایان نامه و آغاز نگارش آن, بسیار دشوارتر از بقیه فصلها است. هدف از این مطالعه, بررسی ویژگی های سبکی بخش اهداف تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد است که توسط دانشجویان ایرانی و انگلیسی زبان رشته آموزش زبان به رشته تحریر درآمده است. مقصود از بررسی ویژگی های سبکی نیز, نشان دادن شباهت ها و تفاوت ها در کاربرد ویژگی های بلاغی و واژگانی- دستوری میان این دو گروه از دانشجویان است. داده جمع آوری شده شامل 100 بخش هدف تحقیق رساله های دوره کارشناسی ارشد است. در مطالعه ویژگی های بلاغی, بررسی ساختار عملکرد های زبانی متون با استفاده از مدل اصلاح شده سویلز (2004) با نام مدل " ایجاد فضای تحقیق" انجام شده است. بررسی ساختار واژگانی- دستوری, مواردی نظیر واژگان محتوایی و دستوری, فراوانی زمان افعال استفاده شده, تعداد پاراگراف ها, تعداد جملات, فراوانی جملات معلوم و مجهول, واژگان هم خانواده و نیز نسبت واژگان جدید با واژگان تکرار شده, را شامل می شود. فراوانی ویژگی های واژگانی دستوری و همچنین عملکرد بلاغی در نرم افزار SPSS ثبت شده و تناوب هر کدام محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در قسمت عملکرد بلاغی, تفاوت معناداری میان دانشجویان ایرانی و انگلیسی زبان, وجود ندارد, اما در قسمت ویژگی های واژگانی و دستوری, این تفاوت معنادار میان دانشجویان دیده شده است. تفاوت میان این دو گروه از دانشجویان در فراوانی استفاده از جملات معلوم و نیز زمان افعال, معنادار بوده است؛ هرچند که این تفاوت در کاربرد جملات مجهول و نیز نسبت استفاده از واژگان محتوایی و دستوری دیده نشده است. یافته های این تحقیق به دانشجویان کارشناسی ارشد کمک می کند تا ساختار بلاغی و نیز دانش واژگانی- دستوری این بخش از پایان نامه خود را بهبود بخشند. علاوه بر این, مربیان آموزش زبان به ویژه آن دسته از مربیانی که به آموزش مهارت نوشتاری مشغول هستند, می توانند رعایت نکات بلاغی و ویژگی های دستوری و واژگانی را به دانشجویان یاد آوری نمایند.


[ بازدید : 29 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم‌پایه دانشگاه بیرجند از ابتدا تا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم‌پایه دانشگاه بیرجند از ابتدا تا پایان سال 1388
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: حمید نصیری استاد راهنما: محمدجواد هاشم‌زاده استاد مشاور: فریده عصاره
دانشگاه بیرجند
چکیده
هدف پژوهش حاضر, تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم‌پایه دانشگاه بیرجند از ابتدا تا پایان سال 1388 است. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. روش‌های آماری این پژوهش, از نوع توصیفی(جداول و درصد فراوانی) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) می‌باشد. نتایج نشان داد میانگین استنادها در پایان‌نامه‌های چهار گرایش رشته شیمی, 74 استناد است. همچنین در پنج گرایش رشته فیزیک, میانگین کل استنادها 07/35 استناد می‌باشد. این میانگین, در پایان‌نامه‌های سه گرایش رشته ریاضی, 3/23 استناد و در رشته آمار نیز 88/39 استناد است. در رشته زمین‌شناسی نیز در دو گرایش, میانگین استناد پایا‌ن‌نامه‌ها 15/75 استناد است. نتایج نشان داد که زبان غالب استنادها در مآخذ پایان‌نامه‌ها, زبان انگلیسی می‌باشد؛ زبان فارسی نیز در رتبه‌ی بعدی قرار دارد. بررسی گرایش استفاده از انواع محمل‌های اطلاعاتی در پنج رشته مورد بررسی نشان داد که استفاده از مجله‌ها در پایان‌نامه‌ها در رتبه اول و پس از آن, کتاب‌ها در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد. بررسی محل نشر استنادهای پایان‌نامه‌ها‌ نشان داد ناشران آمریکایی در رده نخست می‌باشند و پس از آن, ناشران انگلیسی و آلمانی, بیشترین فراوانی را در تعداد استنادها داشته‌اند. نیم‌عمر منابع(کتاب‌ها و مجله‌ها) مورد استناد در پنج رشته مورد بررسی بالای 10 سال است. الگوی غالب نویسندگی در استنادها, به‌صورت چندنویسنده‌ای است.پر استنادترین نویسندگان در رشته شیمی, K. E Anderson, F. H Allen, M Ozacar و S.J Grabowski با بیش از 30 استناد, در رشته فیزیک, A Sibirtsev, Paryev. Y E و W Cassin با بیش از 14 استناد, در رشته ریاضی, M. R. R Moghaddam, A. R Emkar و Gorenstein D با بیش از 14 استناد, در رشته آمار, Ebrahimi N و Proschan F با بیش از 8 استناد و در رشته زمین‌شناسی, Jakson J, م. م خطیب و Walker R با بیش از 6 استناد می‌باشند.در رشته شیمی, دو مجله Journal of The American Chemical Society و Journal of Organic Chemistry با بیش از 300 استناد, در رشته فیزیک, دو مجله Physics Review letter و Applied Physics Letters با بیش از 70 استناد, پر استنادترین مجله‌ها هستند. در رشته ریاضی نیز, حدود 15 درصد از استنادها به مجله‌ها Journal of Algebra, Advances in Mathematics و Finite Elements in Analysis and Design و Journal of Applied Mathematics اختصاص دارد. الگوی تغییر وضعیت استناد به انواع منابع در رشته‌های مورد بررسی نشان داد که روند استناد به انواع منابع از رشته‌ای به رشته دیگر متفاوت است و به طور کلی از روند ثابت و منظمی پیروی نمی‌کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان میزان روزآمدی زمان نشر منابع و افزایش تعداد استناد به آن منابع, همبستگی قوی وجود دارد.


[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]

تحلیل نقادانه و کاربردی ساختار بدیعی انواع متن مبتنی بر پیشینه‌ی تحقیق در رساله‌های دانشجویان ایران

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


تحلیل نقادانه و کاربردی ساختار بدیعی انواع متن مبتنی بر پیشینه‌ی تحقیق در رساله‌های دانشجویان ایرانی رشته‌ی زبان انگلیسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: حمیرا قادری استاد راهنما: سیدمحمدرضا عادل استاد مشاور: سیدمحمدرضا امیریان
دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
این تحقیق در نظر داشته است به منظور بهبود در امر تالیف و ارزیابی پیشینه های تحقیق آثار علمی, گزارشی از بررسی یافته هایی از 95 پیشینه ی تحقیق پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل رشته ی زبان انگلیسی دانشگاههای ایران ارائه دهد.نکته ی حائز اهمیت در این تحقیق نقد و تحلیل ساختار بدیعی انواع متن مبتنی بر پیشینه های تحقیق دانشجویان با استفاده از مدل ارتقا یافته ای از تحقیق بوت و بیل (2005) است. این بررسی به پشتوانه ی مطالعه ی جامع ییشینه های تحقیق , پاسخ 60 دانشجو به سوالات پرسشنامه و مصاحبه و نظریات سه کارشناس در جهت اخذ اعتبار ساختاری, محتوایی وپاسخگویی مدل صورت گرفته و با هدف بهبود مهارت ها در مفهوم سازی , نگارش و تحلیل پیشینه های تحقیق به عمل آمده است. نتیجه ی نهایی این تحقیق منجر به ساخت مدل تعدیل شده ای از "پیشینه ی قبلی" به عنوان بخش مهمی از یک رساله گردید که این مدل می تواند برای ارزیابی بخش پیشینه ی قبلی رساله ها و حتی گونه های متنی دیگر نیز مورد استفاده قرارگیرد. در راستای کابردهای آموزشی, یافته های تحقیق نیاز به ایجاد تغییرات کلی در کلاس های تحصیلات تکمیلی و تعامل بین اصول و قوانین آموزش نگارش و اساتید دانشگاهی دارد که ازین رو مدل جامعی برای ارزیابی متون مبتنی بر پیشینه ی تحقیق معرفی کرده است.


[ بازدید : 44 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]

موضوعات و روش‌های پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی و رابطه آنها: رویکردی انتقادی پارسای داخل کشور کارشنا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


موضوعات و روش‌های پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی و رابطه آنها: رویکردی انتقادی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: جامعه شناسی
پدیدآور: امیرحسین خان دیزجی استاد راهنما: محمدحسین پناهی استاد مشاور: محمد حریری اکبری
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم اجتماعی
چکیده
با توجه به افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد کشور, و تحقیقات پایان نامه ای این دانشجویان, بررسی روندهای حاکم بر موضوعات و روشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ضرورت یافته است. بدین سبب تحقیق حاضر به بررسی موضوعات و روش های مورد استفاده در پایان نامه های جامعه شناسی پرداخته است. برای این منظور در این تحقیق از دو چارچوب مفهومی استفاده شده است: از نظریه «سطوح واقعیت اجتماعی» جورج ریتزر برای طبقه بندی و بررسی موضوعات, و از نظریه «دانش و منافع بشری» هابرماس برای بررسی روش های به کار رفته در پایان نامه های جامعه شناسی. برای جمع آوری داده ها, از نمونه گیری غیراحتمالی استفاده شده که طی آن پایان نامه های کارشناسی ارشد دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب و کلیه این پایان نامه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر غلبه موضوعات ذهنی در هر دو دانشگاه نسبت به موضوعات عینی است. اما در خصوص خرد یا کلان بودن موضوعات, گرایش به موضوعات خرد در پایان نامه های دانشگاه علامه طباطبایی, و گرایش به موضوعات کلان در دانشگاه تهران مشهود است. در بخش روش ها, در پایان نامه های جامعه شناسی هر دو دانشگاه روش های تجربی- تحلیلی غلبه داشته و میزان استفاده از روش های انتقادی بسیار کم بوده است.


[ بازدید : 24 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد پارس

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: علوم ورزشی
پدیدآور: هیمن مدرس گرجی استاد راهنما: رحیم رمضانی‌نژاد استاد مشاور: مرتضی رضایی صوفی استاد مشاور: مهرعلی همتی‌نژاد
دانشگاه گیلان
چکیده
هدف این تحقیق بررسی, وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده رشته تربیت بدنی کشور است. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق چک لیست محقق ساخته ای درباره ویژگی های کمی مقالات و پایان نامه ها بود. در تحقیق حاضر تمامی مقالات چاپ شده در سه نشریه پژوهش در علوم ورزشی, المپیک و حرکت از سال 1374 تا 1389 (1405 مقاله) و نیز تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ثبت شده در پنج دانشگاه تهران, شهید بهشتی, گیلان, تربیت مدرس و تربیت معلم تهران (مجموعاً 1560 پایان نامه از سال 1366 تا 1389) به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مقالات چاپ شده در نشریه‌ها از نظر متغیرهای سال, گرایش, نوع تحقیق, تعداد نویسندگان, وابستگی نویسنده نفر اول به دانشگاه‌ها و میزان همکاری محققان تربیت بدنی با محققان سایر رشته‌های دانشگاهی بررسی شد. پایان‌نامه‌های دوره ارشد رشته تربیت بدنی نیز بر اساس دانشگاه, سال دفاع, گرایش, نوع تحقیق و نیز جنسیت آزمودنی‌های مورد مطالعه بررسی شدند. داده ها به صورت توصیفی(درصد) و آزمون خی دو و در سطح معنی داری )0/05≥p ( تحلیل شدند. بررسی تمامی مقالات نشان داد که در سال 1388 بیشترین (288 مقاله) و در سال 1378 کمترین (9 مقاله) تعداد مقاله چاپ شده است. گرایش فیزیولوژی ورزشی با 40/6% بیشترین و گرایش بیومکانیک و فناوری ورزشی با 1/3% کمترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده بودند.تحقیقات آزمایشی و مروری به ترتیب با 7/50% و 8/3% بیشترین و کمترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده بودند. مقالات با تعداد نویسنده چهار نفر و بیشتر, بیشترین فراوانی را داشت. از سوی دیگر مقالات با یک نفر نویسنده کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. دانشگاه‌های تهران, گیلان و آزاد اسلامی به ترتیب با 21%, 10/9% و 9/4% رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.نویسندگان با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بیشترین فراوانی (2/65%) را داشتند و نویسندگان با رشته تحصیلی تربیت بدنی بیشترین فراوانی (85/3%) را داشتند.بررسی پایان نامه ها نشان داد که دانشگاه تهران بیشترین (41%) و دانشگاه شهید بهشتی کمترین (8/97%) پایان‌نامه‌های ثبت شده را داشتند.در سال‌های 1387, 1388 و 1389 به ترتیب با 192, 182 و 139 پایان‌نامه بیشترین تعداد پایان نامه ثبت شده بود.بیشترین پایان نامه (41/7%) در گرایش فیزیولوژی ورزشی و کمترین (3/1) در گرایش بیومکانیک و فناوری بود. پایان-نامه‌های توصیفی, آزمایشی و ترویجی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. صرف نظر از پایان‌نامه‌هایی که بر روی عوامل غیر انسانی مطالعه کرده بودند, از آزمودنی های مرد(51/67%) بیشتر از آزمودنی های زن(18/71%) استفاده شده است.


[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

بررسی وتحلیل پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس میزان

چهارشنبه 26 تير 1398
15:26
بک لینک 09125879258


بررسی وتحلیل پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس میزان انطباق با حیطه‌های رشته تکنولوژی آموزشی و اصول نگارش علمی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: هانیه مانده‌گاریان استاد راهنما: محمدرضا نیلی احمدآبادی استاد مشاور: محمدحسن امیرتیموری
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی بر اساس میزان انطباق با حیطه های تکنولوژی آموزشی و اصول نگارش علمی صورت گرفت. در این پژوهش که از نوع توصیفی بود کلیه پایان نامه های رشته تکنولوژی آموزشی که شامل 73 پایان نامه بود بررسی شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات محتوای هر پایان نامه بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از متن پایان نامه ها استخراج شد. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های پژوهش نشان داد:1- 94/47 درصد از پایان نامه ها با بیشتر از یک حیطه انطباق دارند. 70/13 درصد از پایان نامه های این رشته فقط با حیطه طراحی و کاربرد انطباق دارند. 37/1درصد پایان نامه ها فقط با حیطه مدیریت منطبق می باشد. و هیچ پایان نامه ای فقط با حیطه تولید انطباق ندارد.2- میزان انطباق پایان نامه ها با اهداف دروس روانشناسی تربیتی, مبانی نظری تکنولوژی آموزشی, طراحی آموزشی, برنامه های کامپیوتری آموزشی در حد متوسط و با اهدف دروس تهیه برنامه های آموزشی و طراحی مراکز یادگیری و سمینار آموزشی در حد کم می باشد. بطورکلی پایان نامه های مورد بررسی با اهداف سر فصل دروس تخصصی کارشناسی ارشد انطباقی در حد متوسط دارند.3- میزان انطباق عنوان, طرح تحقیق, روش پژوهش, تجزیه و تحلیل, بحث و نتیجه گیری, منابع و پیوست پایان نامه ها بااصول نگارش علمی در حد بالا می باشد . میزان انطباق چکیده و ادبیات و پیشینه پژوهش با اصول نگارش در حد متوسط می باشد. بطورکلی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی انطباق بالایی با اصول نگارش علمی دارند و مطلوب می باشند.


[ بازدید : 27 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آی شونه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]