بررسی میزان استفاده و اعتبارسنجی منابع وبی در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد پارسبررسی میزان استفاده و اعتبارسنجی منابع وبی در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1387
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: سارا شمس آرا استاد راهنما: رحمت‌الله فتاحی استاد مشاور: محمدرضا داورپناه
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی میزان استفاده و اعتبار منابع وبی در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد, در چهار حوزه علوم, علوم انسانی, کشاورزی و مهندسی پرداخته است.جامعه آماری پژوهش را پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1385-1381 تشکیل می دهد. تعداد 313 پایان نامه از مجموع 1738 مورد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای یا سهمیه ای و تصادفی منظم انتخاب شد. یافته ها حاکی از آن است که بطور کلی میزان استفاده از منابع وبی در پایان نامه های چهار حوزه تحصیلی 33/1% می باشد. و میانگین نمره اعتبار سنجی در چهار حوزه تحصیلی (288/9) بوده است. بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد حوزه های علوم انسانی و علوم پایه مربوط به مقالات بوده و در حوزه های تحصیلی کشاورزی و مهندسی بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد مربوط به سایر منابع (وب سایتهای دانشگاهی, خبری, گزارش گردهمایی ها و...) می باشد. روند استناد دهی به منابع وبی در طول پنج سال مورد مطالعه, به استثنای حوزه علوم انسانی , صعودی نبوده و یک روند تقریبا ثابتی را طی می کند و در همه حوزه های تحصیلی منابع وبی خارجی بیشترین درصد استناد دهی را به خود اختصاص می دهند. استناددهی به منابع وبی داخلی در مقام دوم قرار دارد. در همه حوزه های تحصیلی نسبت استناددهی به منابع چاپی در برابر استناددهی به منابع وبی 98 به 2 می باشد.


[ بازدید : 55 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:26 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشتحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سال‌های 1380-1387
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: الهام موحدپور استاد راهنما: علی جلالی دیزجی استاد مشاور: زهرا موسوی‌زاده
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387, و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است, تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد, و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری), میانگین استناد هر پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 62/9 و در مقطع دکتری 126/1 استناد بوده است. کتاب ها, مجلات, پایان نامه ها و منابع الکترونیک در هر دو مقطع به ترتیب بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. در مقطع کارشناسی ارشد زبان فارسی, و در مقطع دکتری زبان انگلیسی به عنوان زبان غالب استنادها شناخته شده اند. از نظر محل انتشار در هر دو مقطع, ایران, امریکا, و انگلیس به ترتیب بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. از نظر تاریخ انتشار, در مقطع کارشناسی ارشد, دوره زمانی مابین سال های 1380-1384 (2001-2005), و در مقطع دکتری, دوره زمانی مابین سال های 1375-1379 (1996-2000), بیشترین استناد را به خود اختصاص داده است. از نظر تألیف یا ترجمه بودن منابع مورداستناد, در مقطع کارشناسی ارشد منابع ترجمه ای, و در مقطع دکتری منابع تألیفی بیشترین استنادها را دارا هستند. از نظر الگوی نویسندگی, مقالات دارای یک نویسنده, دو نویسنده, و سپس سه نویسنده به ترتیب بیشترین استنادها را در هر دو مقطع به خود اختصاص داده اند. علی دلاور و آلبرت باندورا به عنوان پراستنادترین نویسندگان فارسی و لاتین بین رشته ای در هر دو مقطع شناخته شده اند. میانگین نیم عمر کل منابع مورداستناد در مقطع کارشناسی ارشد 8/10, و در مقطع دکتری 10/3 سال بوده است. بر اساس قانون بردفورد در مقطع کارشناسی ارشد 11 عنوان مجله, و در مقطع دکتری 5 عنوان مجله به عنوان مجلات هسته معرفی شده اند. فهرستی از منابع و مولفان پراستناد در هر رشته هم ارائه گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش یافته های پژوهش های مشابه در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی را تآیید کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای مجموعه سازی مورد استفاده دست اندرکاران کتابخانه دانشکده مورد پژوهش قرار گیرد.


[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:26 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری وتعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1384-1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران و مقایسه آن با اولویت‌های پژوهشی سال 1389- 1390

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390

موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی

پدیدآور: علی شرفی استاد راهنما: علی جلالی دیزجی استاد مشاور: مهدی علیپور حافظی

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه بین موضوعات پایان نامه ها و اولویت های پژوهشی می باشد. این پژوهش کاربردی و از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایشات موضوعی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال 1384-1388 در ده دانشگاه دولتی ایران و 74 اولویت پژوهشی سازمان های مختلف در سال های 1389 و 1390 می باشد در این پژوهش برای تفکیک پایان نامه ها از نظر موضوعی, یک طرح موضوعی شامل 12 گروه موضوعی کلی و 17 موضوع فرعی بر مبنای نظام موضوعی ISTA و LISTA تنظیم شده است. پایان نامه ها از لحاظ روش پژوهش نیز در 10 نوع روش پژوهشی تفکیک شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از فیش برداری بر مبنای فهرست کنترل انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EXCEL و SPSS و با استفاده از روش های آماری, برآورد همبستگی بین درصد موضوعات و آزمون مجذور کای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که موضوع کتابداری 21/92 درصد از کل پایان نامه ها, موضوع بازیابی اطلاعات 20/89 درصد از پایان نامه ها, موضوع کتابسنجی 14/04 درصد از پایان نامه ها, موضوع موتور های جستجو 11/30 درصد از پایان نامه ها, موضوع منابع چاپی و الکترونیکی 6/51 درصد از پایان نامه ها, موضوع صنعت اطلاعات و فهرستنویسی به طور مشترک هرکدام 5/82 درصد از پایان نامه ها, موضوع مدیریت اطلاعات 14/5 درصد از پایان نامه ها, موضوعات متفرقه 4/11 درصد از پایان نامه ها, موضوع نشر الکترونیک 3/08 درصد از پایان نامه ها, و موضوع ارتباطات علمی 1/37 درصد از کل جامعه آماری پایان نامه ها را شامل می شوند و در موضوع رده بندی هیچ عنوانی یافت نشده است. براساس یافته ها 42/81 درصد از کل پایان نامه ها از روش پژوهش پیمایشی, 13/01 درصد از روش پژوهش تحلیل محتوا, 11/30 درصد از روش پژوهش تحلیل استنادی, 8/22 درصد از روش پژوهش پیمایش توصیفی, 6/51 درصد از روش پژوهش کتابخانه ای, 4/45 درصد از روش پژوهش پیمایش مقایسه ای, 4/11 درصد از روش پژوهش پیمایش تحلیلی, 3/77 درصد از روش پژوهش پیمایش ارزشیابی, 2/40 از روش پژوهش توصیفی, 05/2 درصد از روش پژوهش توصیفی تحلیلی, 0/68 درصد ازروش پژوهش تجربی و 0/68 درصد از پایان نامه ها از روش پژوهش طراحی سیستم استفاده کرده اند. همچنین در مجموع 24/32 درصد از اولویت های پژوهشی مربوط به موضوع صنعت اطلاعات, 16/22 درصد مربوط به موضوع نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات, 13/51 درصد مربوط به موضوع کتابخانه های عمومی, 10/81 درصد مربوط به موضوع خدمات مرجع, 9/46 درصد مربوط به موضوع مدیریت اطلاعات, 6/76 درصد مربوط به موضوع وب سنجی,6/76 درصد مربوط به موضوع تحقیق در کتابداری, 4/05 درصد مربوط به موضوع فهرستنویسی, 4/05 درصد مربوط به موضوع شرح وظایف کتابداران, 4/05 درصد مربوط به موضوع منابع چاپی و الکترونیکی بوده است.[ بازدید : 51 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:26 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

کتاب‌شناسی توصیفی و انتقادی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی پارسای داخل کشور کارشناسی ارشدکتاب‌شناسی توصیفی و انتقادی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: عبدالامیر عمیرات استاد راهنما: منوچهر تشکری استاد مشاور: نصرالله امامی
دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
در این پایان‌نامه, کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های معرّفی شده پس از گردآوری, در سه فصل, بررسی و توصیف شده‌اند. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش, نشان می‌دهد که در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد به خاقانی و شـعر او توجّهی بیشتر نشان داده شـده ‌و از سـوی دیگر, شارحان و گزیده‌پردازان, اغلب به گزینش و شرح اشعار تکراری و مشابه روی‌ آورده‌ و محققّان نیز کمتر به نقد نو و ساختاری نظر داشته‌اند. همچنین به سبب توجّه فراوان آنان به قصاید خاقانی, از اشعار دیگر وی مانند ترجیعات, غزلیّات, قطعات, اشعار عربی و نیز منشآت و مثنوی ختم‌الغرایب (تحفه‌العراقین) غافل مانده‌اند و در عین حال, عرضه‌ی پژوهش‌های موازی و تکراری, به ویژه, گزینش و شرح اشعار در بسیاری از گزیده‌ها و شروح و نیز کمبود تحلیل‌های دقیق جنبه‌های هنری و علمی اشعار شاعر, جز در مـواردی انگشت‌شمار‌, از مهم‌ترین و جـدّی-ترین آسیب‌هـای آثـار خاقانی‌شنـاسی است؛ البتّـه, وضـع پایان‌نامه‌های بررسی شده به مراتب نابه‌سامان‌تر از کتاب‌ها است؛ زیرا در این عرصه نیز بارزترین آسیب, انجام دادن پژوهش‌های تکراری است. این پژوهش برآن‌ است تا کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خاقانی‌شناسی را به گونه‌ای کوتاه و بایسته, توصیف و تحلیل کند و جنبه‌های مثبت و منفی آن‌ها را برای پژوهشگران این عرصه, آشکار سازد.


[ بازدید : 59 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:26 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

بررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران پارسای دابررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389

موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی

پدیدآور: کلثوم دهقانی استاد راهنما: محسن نوکاریزی استاد مشاور: مریم اخوتی

دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا, به بررسی میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان پرداخته است. هدف پژوهش, بررسی میزان همخوانیی چکیده پایان‌نامه‌های مندرج در «پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران» با توصیفگرهای اختصاص‌یافته توسط نمایه‌سازان به این پایان‌نامه‌ها بود. جامعه پژوهش, شامل کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از سال 1368 تا پایان سال 1385 در چهار حوزه موضوعی علوم‌انسانی, علوم‌پایه, فنی و مهندسی و کشاورزی بود. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. اطلاعات از طریق سیاهه‌وارسی و با نمونه‌ای شامل 400 چکیده (از هر حوزه موضوعی 100 چکیده) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که بین تعداد گروه‌های کلیدواژه‌ای چکیده پایان‌نامه‌ها و میزان همخوانی آن-ها با توصیفگرهای نمایه‌سازان رابطه معناداری وجود داشت. هم‌چنین رابطه معناداری بین تعدادی چکیده و تعداد توصیفگرهای اختصاص‌یافته توسط نمایه‌سازان وجود داشت. از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تفاوت معناداری بین میزان همخوانیی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در حوزه‌های موضوعی مختلف وجود داشت. بین میزان همخوانی (کامل و نسبی و کامل و نسبی )ی چکیده با توصیفگرهای نمایه‌سازان در دوره‌های زمانی مختلف نیز تفاوت معناداری وجود داشت و به دلایلی چون دقت بیش‌تر پژوهشگران در نگارش چکیده‌ها و بار اطلاعاتی افزون‌تر چکیده‌ها, با گذشت زمان میزان وابستگی بهی چکیده افزایش یافته بود. بین میزان بازیابی با استفاده ازی (دارای همخوانی نسبی) چکیده و میزان بازیابی با توصیفگرهای (دارای همخوانی نسبی) نمایه‌سازان تفاوت معناداری وجود داشت. بازیابی بیش‌تر از طریق توصیفگرها در مقایسه بای چکیده, اثر بخشی طرح‌هایی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگرهای هم‌موضوع در این پایگاه شکل گرفته بود. بین میانگینی چکیده در حوزه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داشت. 51/95 درصد توصیفگرهای نمایه‌سازان رای چکیده تشکیل می‌داد. توصیفگرهای تک‌واژه (با 49/74 درصد) و ترکیب‌واژه (با 50/26 درصد) تقریباً به گونه‌ای مساوی در جامعه توزیع شده بودند. تعداد توصیفگرهای مفرد (93/2 درصد) در مقایسه با توصیفگرهای جمع به کار رفته در پایگاه یاد شده بسیار بیش‌تر بود. به طور کلی, 20/2 درصد انسجام بین نمایه‌سازان و متخصصان موضوعی وجود داشت و میزان انسجام در حوزه علوم‌انسانی (30/4 درصد) بیش از سایر حوزه‌های مورد بررسی بود. این نتیجه نمایانگر آن بود که در پژوهشگاه برای بهبود نمایه‌سازی مدارک در حوزه‌های موضوعی مختلف باید افزون بر کتابداران از متخصصان موضوعی هر حوزه کمک گرفته شود.[ بازدید : 73 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:26 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تحقیقات و مشاوره بازاریابیتحقیقات و مشاوره بازاریابی

بازار ایران تا حد زیادی تبدیل به یك بازار رقابتی شده است و در این میدان تقریباً هیچ بازیگری تنها و بدون رقیب نیست .در این فضا ،‌توجه جدی به بازاریابی برای تمام شركتها یك امر ضروریست و كسانیكه در این مورد غفلت كنند بسرعت میدان را بنفع رقبا از دست خواهند داد .از آنجائیكه امروزه مدیران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و تخصص بازاریابی در بكار بستن این شیوه ها را بیش از گذشته احساس می کنند استفاده از خدمات یك مشاور بازاریابی كاملاً بدیهی بنظر می رسد.


[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:20 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

دکوراسیون و غرفهدکوراسیون و غرفه

توانمندی طراحی داخلی و ساخت فضاهای تجاری، اداری، عمومی و انواع غرفه های نمایشگاهی با بهترین کیفیت، به مشتریان پارسی نگاران این امکان را خواهد داد که ضمن صرفه جویی در هزینه ها و داشتن محیطی شاداب و دلپذیر و هماهنگ، تمرکز خود را صرف ارائۀ توانمندی های سازمان خود نمایند و هیچ گونه دغدغه ای راجع به مسائل اجرایی نداشته باشند.


[ بازدید : 76 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:20 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تبلیغات محیطی


تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی را بی شک قدیمی ترین روش تبلیغاتی باید دانست. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجرا برای تبلیغات که در تیررس ببنندگان است اطلاق می شود. تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو، بدنه اتوبوس ها و … گونه های مختلفی از تبلیغات محیطی بشمار می روند. یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده و چون نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند. در تعریف محتوایی این رسانه میتوان اینگونه گفت : رسانه تبلیغات محیطی آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به ورود یک محصول جدید به بازار یا ارائه یک خدمت جدید از سوی صاحبان خدمات برای مخاطبان آنان فراهم می آورد.


[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:20 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس آپلود عکس لوح تقدیر خودکار تبلیغاتی لوازم یدکی خودرو متخصص پوست شیراز
بستن تبلیغات [X]